martes, 9 de julio de 2013

Evaluación final del I Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la UA (2010-2012)


AVALUACIÓ FINAL DEL I PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE LA UA (2010-2012)

El Consell de Govern del 28 de juny de 2013 ha aprovat l'Informe d’Avaluació del I Pla d'Igualtat de la UA. L'Informe ofereix informació exhaustiva sobre l'execució de cadascuna de les 86 accions que inclou i avalua el compliment d'objectius previstos en els set eixos en què s'articula el Pla.
A través del newsletter núm. 8 de la Unitat d'Igualtat es pot accedir al document complet, com també a una presentació gràfica. El newsletter inclou un gràfic que mostra els percentatges d’accions realitzades, en procés i no realitzades del I PIUA.

http://web.ua.es/va/unidad-igualdad/newsletter-8.html

M. José Rodríguez Jaume
Delegada del rector per a Polítiques de Gènere
Directora de la Unitat d’Igualtat

_____________________________________


EVALUACIÓN FINAL DEL I PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LA UA (2010-2012)

El Consejo de Gobierno celebrado el 28 de junio de 2013 ha aprobado el Informe de Evaluación del I Plan de Igualdad de la UA. El Informe ofrece información exhaustiva acerca de la ejecución de cada una de las 86 acciones que contempla y evalúa el cumplimiento de objetivos previstos en los siete ejes en que se articula el Plan.
A través del newsletter nº 8 de la Unidad de Igualdad se puede acceder al documento completo, así como a una presentación gráfica. El newsletter incluye un gráfico que muestra los porcentajes de acciones realizadas, en proceso y no realizadas del I PIUA.

http://web.ua.es/es/unidad-igualdad/newsletter-8.html

Mª José Rodríguez Jaume
Delegada del rector para Políticas de Género
Directora de la Unidad de Igualdad


No hay comentarios:

Publicar un comentario